Váš specialista na zahradu
+420 583 212 419
info@nazet.cz
NÁKUPNÍ KOŠÍK

              položek: 0
              cena: Kč

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném firmou Nazet, s.r.o., IČ: 64612783, U kaple 339, 788 13 Vikýřovice. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů
  5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 3. Cena zboží
  1. Cena je uvedena s DPH, není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
  2. Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.
 4. Dodací podmínky
  1. Přepravné je u motorových strojů ZDARMA a jeho druh se mění v závislosti na povaze zboží.
  2. Cena poštovného u ostatních produktů a příslušenství je dána dle tarifů České pošty pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží. Přesnou výši poštovného naleznete ve Vaší objednávce. Většinou se jedná o 100 Kč na objednávku, při nákupu zboží v hodnotě nad 5 000 Kč s DPH máte poštovné ZDARMA.
  3. Zboží je zpravidla doručeno našim vlastním rozvozem a to do 10 dnů od objednání.
  4. U některých produktů je v zájmu zajištění správné funkčnosti a zkvalitňování péče o naše zákazníky nutné osobní předání. O možnostech přepravení produktu přímo k Vám Vás budeme informovat telefonicky, objednávka proto není závázná.
  5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li telefonicky dohodnuto jinak.
  6. Objednané zboží je možno i osobně vyzvednout v naši prodejně.
 5. Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
  2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
  3. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 6. Práva a povinnosti kupujícího
  1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
  3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
  4. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)
  5. Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů a to vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky.
  6. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.
 7. Záruční podmínky
  1. Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.
  2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. Pokud zde, bude závada uznána, jako záruční, je bezplatně opravena. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Zákazník prokazuje nárok na záruku záručním listem, pokud byl zákazníkovi dodán, jinak dodacím listem. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.
  3. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
  4. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.
 8. Reklamace
  1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
VŠEOBECNÍ SERVISNÍ PODMíNKY - ceny výkonů.

1. ZÁRUČNÍ SERVIS
(A) Záruční oprava
1. Záruční opravou se rozumí oprava zařízení/přístroje, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž
se vztahuje záruka. Zásah v rámci záruky bude proveden servisním střediskem a to ve lhůtách:
- servisní zásahy v kompetenci servisního střediska (závady, které umí opravit a na které má díly) - do 10
pracovních dnů
Záruka se zásadně nevztahuje na zařízení, které nebylo provozováno dle podmínek pro provoz nebo
chybnou obsluhou.
2. V případě závady na zařízení je třeba kontaktovat technika servisní firmy telefonicky, e-mailem a sdělit
charakter závady a dohodnout s ním způsob opravy:
- servisní technik firmy navštíví zákazníka (třeba hradit dopravní náklady a čas strávený na cestě), provede zjištění závady , zboží opraví a vystaví SERVISNÍ LIST, v němž zapíše
provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě nutnosti odvézt zboží na servisní pracoviště
vyplní servisní technik spolu se zákazníkem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL a obě strany tento podepíší.
- zákazník zboží přiveze, pošle do servisního střediska.
(B) Záruční podmínky pro převzetí zboží k opravě
1. Pro převzetí zboží do záruční opravy se musí zákazník prokázat dodacím listem případně fakturou a
SERVISNÍM PROTOKOLEM (obsahuje identifikaci zákazníka, zboží a charakter závady). V případě zaslání
zboží na servis, budou tyto náležitosti přiloženy v balíku.
2. V případě opravy u zákazníka servisní technik buď zboží opraví a vystaví SERVISNÍ LIST, v němž zapíše
provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě nutnosti odvézt zboží na servisní pracoviště
vyplní servisní technik spolu se zákazníkem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL a obě strany tento podepíší.
3. Případné více náklady si nechá servisní technik odsouhlasit zákazníkem (předpokládané dopravné,
ubytování, expresní příplatek atd.).
4. Servisní firma si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytně nutnou dobu, v případě nutnosti
objednání a následné dodávky náhradního dílu od výrobce v případě, že tento nemá na skladě.
2. POZÁRUČNÍ SERVIS
Pozáručním servisem se rozumí oprava zařízení/přístroje, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na
něž se již nevztahuje záruka.
2. V případě poptávky na pozáruční servis je třeba kontaktovat technika servisní firmy telefonicky, e-mailem a
sdělit charakter závady a dohodnout s ním způsob opravy:
- servisní technik firmy navštíví zákazníka (úhrada dopravních nákladů, času stráveného na cestě, použitý
náhradní díl atd.)
- zákazník zboží přiveze, pošle do servisního střediska
3. Zásah bude proveden servisním střediskem a to ve lhůtách:
- servisní zásahy v kompetenci servisního střediska (závady, které umí opravit a na které má díly) - do 20
pracovních dnů
4. Pozáruční podmínky pro převzetí zboží k opravě
(a) Pro převzetí zboží do pozáruční opravy se musí zákazník prokázat SERVISNÍM PROTOKOLEM (obsahuje
identifikaci zákazníka, zboží a charakter závady). V případě zaslání zboží na servis, budou tyto náležitosti
přiloženy v balíku.
(b) V případě opravy u zákazníka servisní technik buď zboží opraví a vystaví SERVISNÍ LIST, v němž zapíše
provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě nutnosti odvézt zboží na servisní pracoviště
vyplní servisní technik spolu se zákazníkem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL a obě strany tento podepíší.
(c) Případné více nákladů si nechá servisní technik odsouhlasit zákazníkem (předpokládané dopravné,
ubytování, expresní příplatek atd.).
(d) Servisní firma si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytně nutnou dobu, v případě
nutnosti objednání a následné dodávky náhradního dílu od výrobce v případě, že tento nemá ve skladu.
V případě, že si zákazník vyžádal servis u výrobce.
5. Po přijetí zařízení/přístroje servisní technik stanoví ve lhůtě do 72 hodin předběžný rozpočet opravy a tento
schválit zákazníkovi (písemně, mailem nebo telefonicky). V případě návštěvy u zákazníka může toto stanovit
přímo na místě.
6. Při nutnosti následného zvýšení rozpočtu toto sdělí zákazníkovi.
8. V případě, že zákazník chce analýzu a servis po výrobci, bude m účtována přeprava tam-zpět (cena se
mění v závislosti na váze, rozměrech, přepravci), analýza a oprava. Pokud si nechá zákazník provést jenom
analýzu, servisní firma si účtuje náklady spojené s přepravou, analýzou a zjištěním technického stavu přístroje.
(C) EXPRESNÍ OPRAVY
1. Zákazník si může při nezbytnosti okamžité opravy dohodnout opravu do 24 hodin za expresní příplatek, a to
dle dohody na místě či v servisním středisku.
2. V případě složitější závady se lze dohodnout o zapůjčení náhradního zboží/zařízení obdobných parametrů.
(D) ÚČTOVÁNÍ OPRAV
1. Záruční opravy jsou bezplatné a uživatel hradí pouze více náklady, tj. cestovné, příp. ubytování, čas
strávený na cestě apod.
2. U pozáručních oprav hradí uživatel veškeré náklady podle platného ceníku nebo dle individuální dohody.
3. Oprava bude hrazena proti faktuře při převzetí hotově, případně po dohodě na fakturu se splatností 14 dnů.
(F) Záruka na opravu
1. U záruční opravy se automaticky prodlužuje záruka o dobu opravy a na provedenou opravu
2. U pozáruční opravy se vztahuje na každou provedenou opravu (materiál) záruka 3 měsíce na provedenou
práci a 6 měsíců na dodaný materiál

Pro výkon servisu účtujeme částku 380,- Kč vč.DPH za 1 hodinu práce
Dopravní náklady jsou 16,- Kč vč.DPH za 1 km jízdy k zákazníkovi a zpět.
Čas strávený na cestě 160,00 Kč vč.DPH / h
Další vícenáklady po vzájemné dohodě se zákazníkem s učiněním záznamu o dohodě.