Vᚠspecialista na zahradu
+420 583 212 419
info@nazet.cz
NÁKUPNÍ KOŠÍK

              položek: 0
              cena: Kč

Obchodní podmínky

Tyto webové stránky jsou v přestavbě a nyní pouze informační
Rádi vám dodáme kvalitní zboží.
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném firmou Nazet, s.r.o., IČ: 64612783, U Kaple 339, 788 13 Vikýřovice. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů
5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
III. Cena zboží
1. Cena je uvedena s DPH, není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
2. Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.
IV. Dodací podmínky
1. Přepravné u motorových strojů se mění v závislosti na povaze zboží.
2. Cena poštovného u ostatních produktů a příslušenství je dána dle tarifů České pošty pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží.
3. Přesnou výši poštovného naleznete ve Vaší objednávce. Většinou se jedná o 100 Kč na objednávku, při nákupu zboží v hodnotě nad 5 000 Kč s DPH máte poštovné ZDARMA.
4. Zboží je zpravidla doručeno našim vlastním rozvozem a to do 10 dnů od objednání.
5. U některých produktů je v zájmu zajištění správné funkčnosti a zkvalitňování péče o naše zákazníky nutné osobní předání. O možnostech přepravení produktu přímo k Vám Vás budeme informovat telefonicky, objednávka proto není závázná.
6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li telefonicky dohodnuto jinak.
7. Objednané zboží je možno i osobně vyzvednout v naši prodejně.
V. Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
3. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
VI. Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
4. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)
5. Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů a to vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky.
6. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.
VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je                 poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
7.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
7.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
7.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
7.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
VIII. 8.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
8.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
8.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
IX. DORUČOVÁNÍ
9.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
X. Záruční podmínky
1. Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.
2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. Pokud zde, bude závada uznána, jako záruční, je bezplatně opravena. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Zákazník prokazuje nárok na záruku záručním listem, pokud byl zákazníkovi dodán, jinak dodacím listem. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.
3. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
4. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.
XI. Reklamace
1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.
XII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
VŠEOBECNÍ SERVISNÍ PODMíNKY - ceny výkonů.
1. ZÁRUČNÍ SERVIS
(A) Záruční oprava
1. Záruční opravou se rozumí oprava zařízení/přístroje, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se vztahuje záruka. Zásah v rámci záruky bude proveden servisním střediskem a to ve lhůtách:
- servisní zásahy v kompetenci servisního střediska (závady, které umí opravit a na které má díly) - do 10 pracovních dnů
Záruka se zásadně nevztahuje na zařízení, které nebylo provozováno dle podmínek pro provoz nebo chybnou obsluhou.
2. V případě závady na zařízení je třeba kontaktovat technika servisní firmy telefonicky, e-mailem a sdělit charakter závady a dohodnout s ním způsob opravy:
- servisní technik firmy navštíví zákazníka (třeba hradit dopravní náklady a čas strávený na cestě), provede zjištění závady , zboží opraví a vystaví SERVISNÍ LIST, v němž zapíše provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě nutnosti odvézt zboží na servisní pracoviště
vyplní servisní technik spolu se zákazníkem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL a obě strany tento podepíší.
- zákazník zboží přiveze, pošle do servisního střediska.
(B) Záruční podmínky pro převzetí zboží k opravě
1. Pro převzetí zboží do záruční opravy se musí zákazník prokázat dodacím listem případně fakturou a SERVISNÍM PROTOKOLEM (obsahuje identifikaci zákazníka, zboží a charakter závady). V případě zaslání
zboží na servis, budou tyto náležitosti přiloženy v balíku.
2. V případě opravy u zákazníka servisní technik buď zboží opraví a vystaví SERVISNÍ LIST, v němž zapíše provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě nutnosti odvézt zboží na servisní pracoviště
vyplní servisní technik spolu se zákazníkem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL a obě strany tento podepíší.
3. Případné více náklady si nechá servisní technik odsouhlasit zákazníkem (předpokládané dopravné, ubytování, expresní příplatek atd.).
4. Servisní firma si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytně nutnou dobu, v případě nutnosti objednání a následné dodávky náhradního dílu od výrobce v případě, že tento nemá na skladě.
2. POZÁRUČNÍ SERVIS
1.Pozáručním servisem se rozumí oprava zařízení/přístroje, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se již nevztahuje záruka.
2. V případě poptávky na pozáruční servis je třeba kontaktovat technika servisní firmy telefonicky, e-mailem a sdělit charakter závady a dohodnout s ním způsob opravy:
- servisní technik firmy navštíví zákazníka (úhrada dopravních nákladů, času stráveného na cestě, použitý náhradní díl atd.)
- zákazník zboží přiveze, pošle do servisního střediska
3. Zásah bude proveden servisním střediskem a to ve lhůtách:
- servisní zásahy v kompetenci servisního střediska (závady, které umí opravit a na které má díly) - do 20 pracovních dnů
4. Pozáruční podmínky pro převzetí zboží k opravě
(a) Pro převzetí zboží do pozáruční opravy se musí zákazník prokázat SERVISNÍM PROTOKOLEM (obsahuje identifikaci zákazníka, zboží a charakter závady). V případě zaslání zboží na servis, budou tyto náležitosti přiloženy v balíku.
(b) V případě opravy u zákazníka servisní technik buď zboží opraví a vystaví SERVISNÍ LIST, v němž zapíše provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě nutnosti odvézt zboží na servisní pracoviště
vyplní servisní technik spolu se zákazníkem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL a obě strany tento podepíší.
(c) Případné více nákladů si nechá servisní technik odsouhlasit zákazníkem (předpokládané dopravné, ubytování, expresní příplatek atd.).
(d) Servisní firma si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytně nutnou dobu, v případě nutnosti objednání a následné dodávky náhradního dílu od výrobce v případě, že tento nemá ve skladu.
V případě, že si zákazník vyžádal servis u výrobce.
5. Po přijetí zařízení/přístroje servisní technik stanoví ve lhůtě do 72 hodin předběžný rozpočet opravy a tento schválit zákazníkovi (písemně, mailem nebo telefonicky). V případě návštěvy u zákazníka může toto stanovit
přímo na místě.
6. Při nutnosti následného zvýšení rozpočtu toto sdělí zákazníkovi.
8. V případě, že zákazník chce analýzu a servis po výrobci, bude mu účtována přeprava tam-zpět (cena se mění v závislosti na váze, rozměrech, přepravci), analýza a oprava. Pokud si nechá zákazník provést jenom analýzu, servisní firma si účtuje náklady spojené s přepravou, analýzou a zjištěním technického stavu přístroje.
(C) EXPRESNÍ OPRAVY
1. Zákazník si může při nezbytnosti okamžité opravy dohodnout opravu do 24 hodin za expresní příplatek, a to dle dohody na místě či v servisním středisku.
2. V případě složitější závady se lze dohodnout o zapůjčení náhradního zboží/zařízení obdobných parametrů.
(D) ÚČTOVÁNÍ OPRAV
1. Záruční opravy jsou bezplatné a uživatel hradí pouze více náklady, tj. cestovné, příp. ubytování, čas strávený na cestě apod.
2. U pozáručních oprav hradí uživatel veškeré náklady podle platného ceníku nebo dle individuální dohody.
3. Oprava bude hrazena proti faktuře při převzetí hotově, případně po dohodě na fakturu se splatností 10 dnů.
(F) Záruka na opravu
1. U záruční opravy se automaticky prodlužuje záruka o dobu opravy a na provedenou opravu
2. U pozáruční opravy se vztahuje na každou provedenou opravu (materiál) záruka 3 měsíce na provedenou práci a 6 měsíců na dodaný materiál.
Ceník platný od 1.9. 2020
1. Pro výkon servisu účtujeme částku 440,- Kč vč.DPH za 1 hodinu práce.
2. Dopravní náklady činí 280,- Kč vč.DPH do vzdálenosti 10km a dále plus 210,- Kč vč.DPH za další kilometry vzdálenosti po 10 km jízdy k zákazníkovi. / zákazník žijící ve vzdálenosti 36 km od provozovny zaplatí 280 + 2x210,- Kč, celkem 700,-Kč/
3. Další vícenáklady po vzájemné dohodě se zákazníkem s učiněním záznamu o dohodě.
4. V případě dopravy nově zakoupeného zboží bude účtována částka ve smyslu bodu 2. CENÍKU.
5. U strojů a zařízení zakoupených u jiného dodavatele - prodejce lze účtovat paušální částku za diagnostiku závady 220,- Kč .
Tyto webové stránky jsou v přestavbě a nyní pouze informační
Všeobecné obchodní a servisní podmínky
 1. vodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v obchodních prostorách firmy a také v internetovém obchodě provozovaném firmou Nazet, s.r.o., IČ: 64612783, U Kaple 339, 788 13 Vikýřovice. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů
  5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 3. Cena zboží
  1. Cena je uvedena s DPH, není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
  2. Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.
 4. Dodací podmínky
  1. Přepravné u motorových strojů se mění v závislosti na povaze zboží.
  2. Cena poštovného u ostatních produktů a příslušenství je dána dle tarifů přepravců, pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží.
  3. Přesnou výši poštovného naleznete ve Vaší objednávce. Většinou se jedná o 180 Kč na objednávku, při nákupu zboží v hodnotě nad 8 000 Kč s DPH máte poštovné ZDARMA.
  4. Zboží je zpravidla doručeno našim vlastním rozvozem a to do 10 dnů od objednání.
  5. U některých produktů je v zájmu zajištění správné funkčnosti a zkvalitňování péče o naše zákazníky nutné osobní předání. O možnostech přepravení produktu přímo k Vám Vás budeme informovat telefonicky, objednávka proto není závazná.
  6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li telefonicky dohodnuto jinak.
  7. Objednané zboží je možno i osobně vyzvednout v naší prodejně.
 5. Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
  2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
  3. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 6. Práva a povinnosti kupujícího
  1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
  3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
  4. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)
  5. Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů a to vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky.
  6. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.

VII.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

7.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

VIII. 8.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. DORUČOVÁNÍ

9.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 1. Záruční podmínky
  1. Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.
  2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. Pokud zde, bude závada uznána, jako záruční, je bezplatně opravena. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Zákazník prokazuje nárok na záruku záručním listem, pokud byl zákazníkovi dodán, jinak dodacím listem. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.
  3. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
  4. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.
 2. Reklamace
  1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

VŠEOBECNÍ SERVISNÍ PODMíNKY - ceny výkonů.

1. ZÁRUČNÍ SERVIS
(A) Záruční oprava
1. Záruční opravou se rozumí oprava zařízení/přístroje, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se vztahuje záruka. Zásah v rámci záruky bude proveden servisním střediskem a to ve lhůtách:
- servisní zásahy v kompetenci servisního střediska (závady, které umí opravit a na které má díly) - do 10 pracovních dnů
Záruka se zásadně nevztahuje na zařízení, které nebylo provozováno dle podmínek pro provoz nebo chybnou obsluhou.
2. V případě závady na zařízení je třeba kontaktovat technika servisní firmy telefonicky, e-mailem a sdělit charakter závady a dohodnout s ním způsob opravy:
- servisní technik firmy navštíví zákazníka (třeba hradit dopravní náklady a čas strávený na cestě), provede zjištění závady , zboží opraví a vystaví SERVISNÍ LIST, v němž zapíše provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě nutnosti odvézt zboží na servisní pracoviště
vyplní servisní technik spolu se zákazníkem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL a obě strany tento podepíší.
- zákazník zboží přiveze, pošle do servisního střediska.
(B) Záruční podmínky pro převzetí zboží k opravě
1. Pro převzetí zboží do záruční opravy se musí zákazník prokázat dodacím listem případně fakturou a SERVISNÍM PROTOKOLEM (obsahuje identifikaci zákazníka, zboží a charakter závady). V případě zaslání zboží na servis, budou tyto náležitosti přiloženy v balíku.
2. V případě opravy u zákazníka servisní technik buď zboží opraví a vystaví SERVISNÍ LIST, v němž zapíše provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě nutnosti odvést zboží na servisní pracoviště vyplní servisní technik spolu se zákazníkem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL a obě strany tento podepíší.
3. Případné více nákladů si nechá servisní technik tyto odsouhlasit zákazníkem (předpokládané dopravné, ubytování, expresní příplatek atd.).
4. Servisní firma si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytně nutnou dobu, v případě nutnosti objednání a následné dodávky náhradního dílu od výrobce v případě, že tento nemá na skladě.

2. POZÁRUČNÍ SERVIS
1.Pozáručním servisem se rozumí oprava zařízení/přístroje, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se již nevztahuje záruka.
2. V případě poptávky na pozáruční servis je třeba kontaktovat technika servisní firmy telefonicky, e-mailem a sdělit charakter závady a dohodnout s ním způsob opravy:
- servisní technik firmy navštíví zákazníka (úhrada dopravních nákladů, času stráveného na cestě, použitý náhradní díl atd.)
- zákazník zboží přiveze, pošle do servisního střediska
3. Zásah bude proveden servisním střediskem a to ve lhůtách:
- servisní zásahy v kompetenci servisního střediska (závady, které umí opravit a na které má díly) - do 20 pracovních dnů
4. Pozáruční podmínky pro převzetí zboží k opravě
(a) Pro převzetí zboží do pozáruční opravy se musí zákazník prokázat SERVISNÍM PROTOKOLEM (obsahuje identifikaci zákazníka, zboží a charakter závady). V případě zaslání zboží na servis, budou tyto náležitosti přiloženy v balíku.
(b) V případě opravy u zákazníka servisní technik buď zboží opraví a vystaví SERVISNÍ LIST, v němž zapíše provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě nutnosti odvézt zboží na servisní pracoviště vyplní servisní technik spolu se zákazníkem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL a obě strany tento podepíší.
(c) Případné více nákladů si nechá servisní technik odsouhlasit zákazníkem (předpokládané dopravné, ubytování, expresní příplatek atd.).
(d) Servisní firma si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytně nutnou dobu, v případě nutnosti objednání a následné dodávky náhradního dílu od výrobce v případě, že tento nemá ve skladu. 
V případě, že si zákazník vyžádal servis u výrobce.
5. Po přijetí zařízení/přístroje servisní technik stanoví ve lhůtě do 72 hodin předběžný rozpočet opravy a tento schválit zákazníkovi (písemně, mailem nebo telefonicky). V případě návštěvy u zákazníka může toto stanovit přímo na místě.
6. Při nutnosti následného zvýšení rozpočtu toto sdělí zákazníkovi.
8. V případě, že zákazník chce analýzu a servis po výrobci, bude mu účtována přeprava tam-zpět (cena se mění v závislosti na váze, rozměrech, přepravci), analýza a oprava. Pokud si nechá zákazník provést jenom analýzu, servisní firma si účtuje náklady spojené s přepravou, analýzou a zjištěním technického stavu přístroje.

9.  Zákazník je povinen převzít opravené zařízení v termínu 3 dnů, pokud se nedomluví jinak.

10. V případě, že zákazník bude s vyzvednutím opraveného stroje-zařízení otálet, bude účtováno skladné v částce 60,-Kč za každý započatý den.
(C) EXPRESNÍ OPRAVY
1. Zákazník si může při nezbytnosti okamžité opravy dohodnout opravu do 24 hodin za expresní příplatek, a to dle dohody na místě či v servisním středisku.
2. V případě složitější závady se lze dohodnout o zapůjčení náhradního zboží/zařízení obdobných parametrů.
(D) ÚČTOVÁNÍ OPRAV
1. Záruční opravy jsou bezplatné a zákazník hradí pouze více náklady, tj. cestovné, příp. ubytování, čas strávený na cestě apod.
2. U pozáručních oprav hradí zákazník veškeré náklady podle platného ceníku nebo dle individuální dohody.
3. Oprava bude hrazena proti faktuře-účtence, při převzetí hotově, případně po dohodě na fakturu se splatností 10 dnů.
(F) Záruka na opravu
1. U záruční opravy se automaticky prodlužuje záruka o dobu opravy a na provedenou opravu
2. U pozáruční opravy se vztahuje na každou provedenou opravu záruka 3 měsíce na provedenou práci a 6 měsíců na dodaný materiál.

Ceník platný od 1.10. 2021

1. Pro výkon servisu účtujeme částku 510,- Kč vč.DPH za 1 hodinu práce.
2. Dopravní náklady činí 310,- Kč vč.DPH do vzdálenosti 10km a dále plus 230,- Kč vč.DPH za další kilometry vzdálenosti po 10 km        jízdy k zákazníkovi. / zákazník žijící ve vzdálenosti 36 km od provozovny zaplatí 310 + 2x230,- Kč, celkem 970,-Kč/

3. Další vícenáklady po vzájemné dohodě se zákazníkem s učiněním záznamu o dohodě.

4. V případě dopravy nově zakoupeného zboží bude účtována částka ve smyslu bodu 2. CENÍKU.

5. U strojů a zařízení zakoupených u jiného dodavatele - prodejce lze účtovat paušální částku za diagnostiku závady 240,- Kč .

6.  Zákazník je povinen převzít opravené zařízení v termínu 3 dnů, pokud se nedomluví jinak.

7. V případě, že zákazník bude s vyzvednutím opraveného stroje - zařízení otálet, bude účtováno skladné v částce 60,-Kč za každý        započatý den.